backgroundImage

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu

www.komplet-shop.sk

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predávajúci:

Ľuboš Guľa - LGCARP s miestom podnikania Dukelská 61/68,  087 01 Giraltovce,

IČO: 47 730 391

Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Svidník, číslo živnostenského registra 780 - 9175

DIČ: 1079420749

Nie som platcom DPH.

Kontaktné údaje:

E-mail: info@komplet-shop.sk

Telefón: +421 905 936 530

Poštová adresa:

Ľuboš Guľa - LGCARP

Dukelská 61/68, 087 01  Giraltovce

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Kupujúci:

Kupujúci je osoba, ktorá si kúpi tovar  prostredníctvom kúpnej zmluvy na diaľku (elektronickou objednávkou prostredníctvom obchodného systému). Pri objednávke tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:

a)   meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón na ktorom je zastihnuteľný a svoju e-mailovú adresu, ak je kupuje pre vlastnú spotrebu,

b)   obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, ak je kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti,

c)   spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar

d)   spôsob dodania tovaru.

Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a osobných údajov budú použité v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

                                                                                     II. Objednávka

 1. Realizácia objednávky nie je podmienená registráciou v databáze systému internetového  obchodu.  
 2. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Systém automaticky kupujúcemu odošle informačný e-mail s číslom objednávky, ktorú   prijal. Tento e-mail má iba informatívny charakter a neslúži ako záväzné potvrdenie  objednávky Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom alebo telefonicky).   
 3. Všetky ceny a poplatky uvedené v našom obchode sú konečné. V prípade akcie platia prioritne sumy uvedené v konkrétnej akcii.
 4. Objednaný tovar posielame v súčasnosti kurierskou spoločnosťou DPD.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

  III. Platobné a dodacie podmienky

       1. Kurierska služba DPD:
        - doprava kurierskou službou DPD: 5,90€, pri objednávke nad 69 € je doprava 0€           
        - platba vopred na náš bankový účet: 4,40€, pri objednávke nad 69 € je doprava 0€ 
        - doprava do ČR: balík do 10kg - 4,40 €. Platba iba vopred na účet: 8 €. Pri objednávke do ČR nad 200€ je doprava 0 €.
         
          V prípade akejkoľvek AKCIE  platia prioritne sumy uvedené v konkrétnej AKCII.
     
     3.   Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na účet číslo SK10 8360 5207 0042 0421 0075 (mBank)
     4.   Platbu vopred nevykonávajte na základe automatického (informačného) e-mailu, ktorý Vám príde po
           uskutočnení objednávky, ale až po nasledujúcom potvrdzujúcom e-maily, ktorý zašleme a potvrdníme,
           že tovar je zarezervovaný pre Vašu objednávku.
     6.   Objednaný a potvrdený tovar odosielame obvykle do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, okrem tovaru na            objednávku, ktorý má dlhšiu dodaciu lehotu.
     7.   Ak e-shop nemá tovar fyzicky na sklade bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať.
           Tovar skladom niekedy môže znamenať, že je tovar skladom u dodávateľa.
           Ak tovar objednáme u dodávateľa až na základe objednávky, zaväzuje sa dodať tento tovar do 4 týždňov od potvrdenia objednávky.
     8.   Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky
           a to  e-mailom na adresu  info@komplet-shop. sk alebo na tel.čísle  +421 905 936 530  
     9.   Ak Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť doručiť, budeme Vás o tejto
           skutočnosti informovať, poskytneme primeranú alternatívu, alebo ak si budete priať, objednaný tovar
           stornujeme a zrušíme objednávku.   
         

     IV. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru – nie však ako zásielku na dobierku. 
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.
 3. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.
 4.  Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla  predávajúceho uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok alebo e-mailom na adresu info@komplet-shop.sk.
 5. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 

  Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

V. Reklamácia tovaru

 1. Záručná doba pri novom tovare je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s kupujúcim. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom: Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky písomne alebo e-mailom a to bez zbytočného odkladu priamo u prevádzkovateľa internetového obchodu – Ľuboš Guľa,  Dukelská 61/68, 087 01 Giraltovce. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

           - označenie reklamovaného tovaru
           - dôvod reklamácie
           - termín nákupu

 Oznam o prijatí a stave jej riešenia bude zaslaný klientovi písomne e – mailom do 10 pracovných dní  odo dňa jej prijatia.

                                                                                                      Výmena tovaru

 1. Kupujúci pri výmene tovaru znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, t.j. platíte poštovné k nám. 
 2. Predávajúci hradí poštovné náklady vymeneného tovaru k zákazníkovi ( 1. výmena ). V prípade každej ďalšej výmeny si zákazník hradí poštovné na vlastné náklady.

VI. ARS - alternatívne riešenie sporov

 

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@komplet-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. Osobné údaje a ich ochrana do 25.05.2018

 1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovení § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 2. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru .
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
 4. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

X

Náš e-shop využíva cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii, aby sme zabezpečili správne fungovanie e-shopu a uľahčili Vaše nakupovanie.

 

Súhlasím
Nesúhlasím