backgroundImage

Pravidlá pre ochranu osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov.

(verzia platná od 25.05.2018)

 

Prevádzkovateľ – kontaktné údaje

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Ľuboš Guľa – LGCARP,  IČO: 47 730 391 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa :

adresa: Dukelská 61/68, 08701 Giraltovce

email: info@komplet-shop.sk

telefón: +421 905 936 530

 

Rozsah osobných údajov

Osobný údaj je každý údaj, ktorý dokáže priamo alebo nepriamo identifikovať osobu, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, kontaktná adresa, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor .

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. 

Základné údaje: vaše meno a priezvisko, adresa bydliska

Kontaktné údaje: váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa

Záznamy: e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú

               komunikáciu s vami v elektronickej alebo písomnej podobe.

 Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov :

 • je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom (pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ako meno, adresa a kontakt)
 • je oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov)
 • je Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu záruky, reklamačných podmienok)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
 • v prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon (v prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov)
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

 

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru,  hlavne sa jedná o prepravné spoločnosti, s ktorými má prevádzkovateľ zmluvný obchodný vzťah.

V prípade nutnosti odovzdania za účelom realizácie platby, sú platobné údaje odovzdávané finančnej inštitúcií alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

 

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Upozorňujeme, že výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ potrebuje pre splnenie povinností udelených mu zákonom, alebo k ochrane svojich oprávnených záujmov.

                                                             

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

X

Náš e-shop využíva cookies podľa pravidiel, ktoré sú Vám k dispozícii, aby sme zabezpečili správne fungovanie e-shopu a uľahčili Vaše nakupovanie.

 

Súhlasím
Nesúhlasím